แนะนำบริษัท The ONE Smart Piano

แนะนำอุปกรณ์ที่ใช้กับห้องเรียนเปียโนอัจฉริยะ

แนะนำ Software สำหรับ ห้องเรียนเปียโนอัจฉริยะ

พัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย

หลักสูตรแบบ Step By Step รูปแบบเรื่องราวการ์ตูน

เปียโนที่มีไฟนำทาง

โหมดการสอนหลากหลายรูปแบบ

App สำหรับฝึกซ้อมที่บ้าน

รูปแบบการสอนที่เน้นความเข้าใจด้านทฤษฎีและปฏิบัติ

Platform สำหรับจัดการห้องเรียน

การเปรียบเทียบระหว่างห้องเรียนแบบเดิมกับห้องเรียน The OME Smart Piano

ผู้ใช้งานหลากหลายประเทศทั่วโลก

ทีมงานของ The ONE 

หนังสือคู่มือการสอนและการจัดการ

การจัดกิจกรรม การแสดง

สนใจลงทะเบียน